Aanleiding en raadsadres

Directe aanleiding voor het maken van dit handboek is de ontruiming van Pakhuis Afrika in juni 2005, op grond van de geconstateerde brandonveiligheid. Deze gebeurtenis is illustratief voor het spanningsveld tussen strikte handhaving van de regels voor brandveiligheid en het stimuleren van creativiteit en experiment in Amsterdam. Absolute veiligheid bestaat niet, zo veel is duidelijk. Er wordt gestreefd naar het 'maximaal haalbare', maar de grote hoeveelheid complexe regelgeving op het gebied van brandveiligheid kan verstikkend werken en initiatieven in de kiem smoren.

Vereniging de Vrije Ruimte heeft in maart 2006 een manifest opgesteld dat is ondertekend door een groot aantal gebruikers van vrijplaatsen en woonwerkpanden in Amsterdam. De tekst van dit manifest vormde de basis van een raadsadres dat in april 2006 werd ingediend, waarin onder andere de mogelijkheid tot het inzetten van contra-expertise door woonwerkpanden en overleg met de brandweer werd voorgesteld.

Uit de brief van burgemeester Cohen van 15 februari 2007,
n.a.v. het manifest en het raadsadres van de Vrije Ruimte:
"Brandweer Amsterdam is er niet op uit om de wet- en regelgeving als instrument te gebruiken om vrij- en broedplaatsen tot sluiting te brengen. Indien echter een bouwwerk niet voldoet aan de wet- en regelgeving en/of aan het van rechtswege verkregen brandveiligheidsniveau zal de Brandweer aan het bevoegd gezag adviseren welke maatregelen genomen dienen te worden om het brandveiligheidsniveau op peil te krijgen. Indien het aanwezige brandveiligheidsniveau sterk onder de maat is (acuut onveilige situatie) en
geen maatregelen voor handen zijn om het brandveiligheidsniveau op peil te brengen, kan het advies de strekking hebben het object (gedeeltelijk) buiten gebruik te stellen totdat passende maatrgelen zijn getroffen.
De (afdeling preventie van de) Brandweer is te allen tijde bereid om in overleg met het bevoegd gezag en de gebruikers binnen de wettelijke kaders te zoeken naar aanvaarbare mogelijkheden waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat elk object en gebruik en/of combinatie anders is en dus individueel benaderd dient te worden. Hierbij wordt per geval ook gekeken of en welke gelijkwaardige alternatieven er mogelijk zijn."

Een en ander heeft in het voorjaar van 2008 geleid tot een subsidieverordening die woonwerkpanden in staat stelt via Vereniging de Vrije Ruimte en Bureau Broedplaats contra-expertise aan te vragen in geval van geconstateerde brandonveiligheid.

Klik voor meer informatie over de ontruiming van pakhuis Afrika

Klik voor het manifest verstikkende brandveiligheid

Download hier beneden het raadsadres verstikkende brandveiligheid

Download hier beneden de reactie van de burgemeester als pdf:

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.